Ôn tập kiểm tra học kỳ 2 môn tin học 7

  • Nhập văn bản qua khung Slide, thẻ Outline, Textbox, bố cục slide (Layout)
  • Quản lý các Slide: Chèn,  xóa,  sắp xếp, thay đổi theme, màu nền
  • Tạo bảng, định dạng bảng
  • Tạo biểu đồ, thay đổi kiểu biểu đồ
  • Chèn hình ảnh, WordArt, SmartArt
  • Tạo hoạt cảnh (Animations) cho các đối tượng
  • Hiệu ứng dịch chuyển Slide (Transitions)

ôn trắc nghiệm --> http://thayson.com/tinhoc7/tin7hk2/

ôn thực hành:

  • Các em tải file nén về --> giải nén --> mở thư mục đã giải nén --> Thực hành theo các yêu cầu trong tập tin word
  • --> Tải về file nén thực hành --> http://thayson.com/tinhoc7/BTTH_ONTAP.rar


Last modified: Saturday, 14 April 2018, 2:57 PM